Նախագահ / Председатель

 

 

 

 

 

 

 


Կուսակցության նախագահը`

ա) իրականացնում է Կուսակցության և նրա վարչության գործունեության ղեկավարումը,

բ) ներկայացնում է Կուսակցությունը, նրա շահերը և դիրքորոշումը պետական մարմինների, հասարակական, քաղաքական և միջազգային ոչ առևտրային և ոչ կառավարական կազմակերպությունների, միությունների ու ասոցիացիաների հետ ունեցած հարաբերություններում, կամ այդ նպատակով լիազորում է Կուսակցության այլ անդամների,

գ)ղեկավարում է Կուսակցության վարչության աշխատանքները և համակարգում Կուսակցության բոլոր ստորաբաժանումների գործունեությունը,

դ) կառավարում է Կուսակցության գույքը և դրամական միջոցները,

ե) հաստատում (ստորագրում) է Կուսակցության վարչության որոշումները,

զ) հաստատում և օրենքով սահմանված կարգով ու ժամկետում պետական լիազոր մարմնին ներկայացնում է Կուսակցության ֆինանսական և հաշվապահական հաշվետվությունները,

է) օրենքով սահմանված ժամկետում զանգվածային լրատվության միջոցներում հրապարակում է Կուսակցության ֆինանսական և գույքի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվությունները,

ը) իրականացնում է սույն կանոնադրությամբ և Կուսակցության համագումարի կողմից իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: